pogodbe za nepremičnino: cena 100 €, v roku 24h


pogodbe za nepremičnino: cena 100 €, v roku 24h
Kot pravnik in hkrati licencirani nepremičninski posrednik (številka moje licence  0262002588) vam za samo 100 € in v 24h svetujem in pripravim konkretno pogodbo za stanovanje, hišo, parcelo, poslovni prostor ali katerokoli nepremičnino, katero ste prodali ali kupujete.

Pri tem izvedem vse naslednje postopke in opravila:

1. seznanitev s postopkom prodaje vključno s pravnim in davčnim svetovanjem (cca 15 min):
- obrazložitev vsebine pogodbe (predmet pogodbe, cena, ara, rok plačila, primopredaja, hipoteka prodajalca in/ali kupca) in davčnih obveznosti v zvezi s prodajo nepremičnine (davek na promet nepremičnin in dohodnina od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnin), vprašanje morebitnih služnosti in etažne lastnine ter v primeru parcele (hiša) namenska raba, v primeru kmetijske parcele status in vprašanje cenitve;

2. preučitev dokumentacije v zvezi s predmetno nepremičnino:
- vpogled v uradne evidence (GURS, ZK, PISO),
- seznanitev in pravno svetovanje glede ugotovitev iz vpogledov v uradne evidence (cca 15 min),
- vpogled v ostalo dokumentacijo glede nepremičnine (v primeru hiše gradbeno in uporabno dovoljenje, v primeru zemljiške parcele namenska raba in lokacijska informacija),
- izjava banke o izstavitvi izbrisne pobotnice (v primeru, da je nepremičnina obremenjena s hipoteko);

3. priprava/izdelava prodajne pogodbe:
- osnutek za potrebe banke v primeru financiranja s hipotekarnim kreditom,
- predpogodba s klavzulo o ari,
- konkretna prodajna pogodba prilagojena glede na konkretno nepremičnino (stanovanje/hiša/zemljiška parcela/poslovni prostor), ki vključuje uvodne ugotovitve, predmet pogodbe, prodajno vrednost, plačilo kupnine, odstop od pogodbe, izročitev nepremičnine, zemljiškoknjižno dovolilo, stroške v zvezi s pogodbo in ostale določbe;

4. izpolnitev davčnih obrazcev (davek na promet nepremičnin in dohodnina od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnin);

5. obrazec primopredajnega zapisnika glede na konkretno nepremičnino;

6. morebitne korekcije pogodbe. 

*V ceno storitve niso vštete upravne in sodne takse, druge pristojbine ter notarske storitve.